Deelname voorwaarden

Voorwaarden deelname aan een van evenementen van Stichting Berenschot’s Mölle. m.i.v.01-01-2020
Locatie:  Molenplein Berenschot’s Watermolen, Winterswijk-Woold, Wooldseweg 74, 7108AB
Wij houden niet zo van formele regels, maar houden wel van de duidelijke afspraken. Vandaar dat we toch het één en ander hebben vastgelegd in de voorwaarden voor deelname hieronder. Uiteraard hopen we dat we op een aantal regels nooit terug hoeven te vallen. Tenslotte willen wij allemaal, organisatie en deelnemers een goede, gezellige en inspirerende markt neerzetten. Iedereen staat voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. De organisatie of personen die werk of diensten uitvoeren voor de organisatie kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor welke gebeurtenis dan ook.  

Voorwaarden deelname aan de Landelijke markt  van de Stichting Berenschot’s Mölle.

1.Ontvangst aanmelding formulier.
Na ontvangst van Uw aanmelding formulier wordt a.d.h.v. de door U meegeleverde foto’s of via Uw website  beoordeeld of Uw streekproducten / brocante / kunst / etc. past binnen onze markt.U ontvangt van de organisatie commissie hierna een bericht of U bent toegelaten. Wanneer u geen bericht ontvangt voor deelname wil dat zeker niet zeggen dat uw werk onvoldoende van niveau is. Maar we willen ook, gezien het aantal kramen, een goede variatie in het aanbod hebben.

2. Kosten deelname.
De deelname aan een van de markten bedraagt € 47.50 per kraam, inclusief 0% btw, organisatiekosten en publiciteit.
Indien U elektra wenst bedragen de kosten € 10,00 per kraam op beperkt aantal plaatsen op de markt.  Neem wel zelf verlengsnoeren en haspels mee.
Nadat U een bevestiging van deelname heeft ontvangen van de organisatie kunt U de kraamhuur betalen op bankrekening  IBAN NL79 RABO 0157 176754   t.n.v. St. Berenschot’s Mölle.  Vermeld a.u.b. bij de betaling  de naam en welke markt het betreft. Pas als de betaling door ons ontvangen is, is de deelname definitief. U wordt dan als deelnemer vermeld op de www.stichtingberenschot.nl

3. Inschrijfgeld.
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. Alleen kraamhuur en gebruik elektra wordt berekend.

4. Definitieve deelname.
U bent pas verzekerd van een standplaats op de  Streek en Kunstmarkt, als U als deelnemer wordt vermeld op deze website.

5. Afzien van deelname.
Indien u verhinderd bent of om wat voor reden dan ook en geen gebruik wenst te maken van deze bevestiging, verzoeken wij u dit tijdig aan ons te melden. Ook als u (nog) niet heeft betaald!

6. Factuur.
U kunt een factuur ontvangen indien U dit wenst. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier. De factuur ontvangt U, nadat  de kraanhuur betaald is.

7. Afmelding.
Wanneer U annuleert binnen 2 weken voor de datum waarop u aan een markt deelneemt, worden de kosten voor deelname niet gerestitueerd. Wanneer de organisatie commissie een vervanger gevonden heeft, wordt het deelname bedrag uiteraard gerestitueerd. Afmeldingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan. Stands die 1/2  uur voor aanvang van de markt niet in gebruik zijn genomen, terwijl er geen bericht van oponthoud is doorgegeven (0543 564347 of 06 30676398), kunnen door de organisatie aan een ander worden toebedeeld.

Wanneer blijkt dat er te weinig deelnemers zijn, kan Stichting Berenschot’s Mölle besluiten om de Landelijke markt en de Kunstmarkt niet te laten door gaan. U ontvangt hiervan zo snel mogelijk bericht en U krijgt dan de betaalde kraamhuur terug.

8. Niet verschijnen.
Wanneer U te laat arriveert op de markt, om wat voor een reden dan ook, kunt U geen aanspraak meer maken op de door U gereserveerde kraam. De kraamhuur wordt niet terugbetaald.
Geef even een bericht van oponthoud door (0543 564347 of 06 30676398), dan kan de kraam voor U vastgehouden worden tot 1 uur na het begin van de markt.

9. Kramen. Rondom en Watermolen en tafels in de Schoppe.
Op het Molenplein (buiten) staan kramen. Een kraam is plm. 4 meter lang en plm. 1 meter breed en wordt geleverd met een huif. Om tot een uniforme uitstraling van de landelijke markt te komen verzoeken wij u zowel het dekkleed op de stand, als de voor- en (eventueel) zijkant van de stand dicht te maken met doeken tot op de grond. Het is verstandig i.v.m. mogelijk winderig weer een (helder, doorzichtig) plastic windscherm mee te brengen. (tip: zie voor zij-,  achterzeilen en andere kraambenodigdheden).
In de Schoppe (binnen) staan van tafels van ca. 3.5 meter lang en en ca. 1 meter breed. Deze zijn niet voorzien van een huif en zeil.

10. Marktindeling.
De organisatie commissie stelt zelf een indeling samen en n.a.v. daarvan vindt plaatsaanwijzing plaats. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van onze standhouders: zijn de kramen eenmaal ingedeeld dan wordt daar niet meer van afgeweken. Om de kwaliteit en de diversiteit van de markt te waarborgen behoudt de organisatie van de  Stichting Berenschot’s Mölle  zich het recht voor inschrijvingen, ongeacht de volgorde van binnenkomst, naar eigen goeddunken voor deelname te selecteren. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.

11.Kunstwerken, Brocante goederen en Streekproducten.
– Bied alleen objecten aan die in overeenstemming zijn met het thema van de markt en bied tevens goed materiaal aan op een verzorgde kraam: Het stimuleert de verkoop en zorgt er ook voor dat bezoekers onze markten graag bezoeken.
– Alleenrecht voor de verkoop van een bepaald artikel kan niet worden verleend. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. En ook zelf verantwoordelijk voor de apparatuur t.b.v. het bereiden van etenswaar. In het geval er etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het warenwetsbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het warenwetsbesluit Bereiding, de recentste Verordening (EG) en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen in het bijzonder naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
– Deelnemers in de food sector dienen zich strikt te houden aan voorschriften van de keuringsdienst van waren, overheidsdiensten en brandweer eisen.Voor gebruik van bak- en braadapparatuur gelden de volgende voorschriften: – de apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste 2 meter van bebouwing, beplanting en andere objecten; – de apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke; – de apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmte geleidend materiaal; – de apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hoge drukslang aangesloten aan de drukhouder; – er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig. – er is een CO2-blusser aanwezig: met een inhoud van minimaal zes kilo, die is voorzien van een rijkskeurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd, waarvan het keuringsbewijs op verzoek kan worden getoond. – Bij gebruik van vloeibaar gas geldt het volgende voorschrift: gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld. – Bij op diesel gestookte motoren of verwarming worden beschermende maatregelen genomen.

12.Geen andere goederen.
Het is niet toegestaan nieuwe goederen en kleding en tweedehands speelgoed op onze markt aan te bieden. Ook goederen die op een rommelmarkt thuishoren mogen op onze markten niet verkocht worden. Worden er toch dergelijke zaken aangetroffen dan moeten die op ons verzoek onmiddellijk van de kraam verwijderd worden.

13.Op- en afbouw van de kraam.
U kunt vanaf  8.00 voor het lossen van Uw auto op het terrein terecht. U dient de auto meteen bij aankomst te lossen en de auto te parkeren op het grote parkeerterrein. Daarna kan de kraam ingericht worden. De auto kan niet bij de kraam blijven staan. Als alle deelnemers zich hier aan houden, verloopt de toestroom van de deelnemers het snelst! Vanaf 10.15 uur wordt het terrein afgesloten en kan er geen auto meer het terrein op. Het lossen van de auto kan alleen geschieden tussen 7.30 uur en 10.15 uur. Na 17.00 uur kan de kraam opgeruimd  worden. Houdt u aan de tijden en pak niet voortijdig in. Pak eerst in en haal dan uw auto. Het is voor een bezoeker niet leuk om tegen lege kramen aan te kijken en het haalt de markt naar beneden. Is er toch een reden om eerder weg te gaan dan even overleggen met de organisatie

14.Afval en lege dozen.
Deze zaken dient u na de markt zelf weer mee te nemen en niet achter te laten bij en in afvalbakken rond de markt.

15.Nalatigheid.
Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld zal niet worden gerestitueerd.

16. Vergunningen.
De evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. Stichting Berenschot’s Mölle  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als  gevolg van het niet doorgaan van het evenement.

17. Apparatuur.
De door de deelnemer gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen.

18. Hinder en last veroorzaken.
De deelnemer zal aan de andere deelnemers en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en ervoor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen.

19. Calamiteiten.
Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van organisatie Land- en Kunstmarkt en/of de hulpverleners

20.Catering
Rond de klok van 11.00 uur staat voor de deelnemers een kop koffie/thee klaar in de Schoppe.

21. Einde van de markt.
De auto’s worden pas na het einde van de  markt op het terrein toegelaten. Dus pas na 17.00 uur. Aan het eind van de markt dient de deelnemer de stand en plaats volledig schoon achter te laten. In de dekzeilen mogen geen spijkers/punaises e.d. worden geslagen. Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald.

22. Aansprakelijkheid.
St. Berenschot’s Mölle is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Schade die toegebracht wordt door omvallende marktkramen komen voor risico van de deelnemer zelf. Stichting Berenschot’s Mölle  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving, tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers en voor het niet doorgaan van de Land- en Kunstmarkt, wegens te weinig deelnemers. Overmacht: Mocht kort voor of tijdens de Land- en Kunstmarkt Winterswijk besloten worden om het evenement niet door te laten gaan om redenen buiten de invloed sfeer van de Landelijke markt en  Kunstmarkt Winterswijk bijv. extreme weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen, dan is het niet mogelijk de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte kosten of gederfde inkomsten. Ook wordt in dit geval geen kraamhuur gerestitueerd. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt via een door ons afgesloten verzekering bij de Onderlinge Verzekeringen. Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Berenschot’s Mölle.

23. U gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden door de betaling voor deelname aan het geboekte evenement.